ประเทศไทยกับมาตรฐานสากลในการอนุญาโตตุลาการทางธุรกิจระหว่างประเทศ

Thailand and the Universal Standards of International Business Arbitration

บทคัดย่อ

การที่ประเทศหนึ่งประเทศใดจะประสบความสำเร็จในการดึงดูดให้มีการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (ทางด้านการค้า การพาณิชย์ และการลงทุน) ที่ดำเนินการในประเทศนั้น ๆ ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าการอนุญาโตตุลาการในประเทศนั้นมีมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากลของการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหรือไม่มาตรฐานสากลของการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนั้นประเมินจากสิ่งต่าง ๆ เช่น กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ และทางปฏิบัติของศาลที่พิพากษาคดีที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศบทความนี้จะกล่าวถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากลในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยว่าได้มาตรฐานเช่นเดียวกับของนานาประเทศหรือไม่และข้อเสนอแนะ