ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีกับ ภาษีอากร

บทคัดย่อ

การรับรู้รายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีกับภาษีอากรมีข้อแตกต่างกันอย่างน้อย 7 ประการ เป็นเหตุให้กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่จะนำมาใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างจากกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชี แต่ก็มีความจำเป็นต้องแตกต่างกัน เพราะวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากรแตกต่างกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศ และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน หรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของประชาชนและอื่นๆ แต่วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก อย่างไรก็ดี ความแตกต่างบางข้อควรแก้ไขให้สอดคล้องกันในเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้มาตรฐานการบัญชีในการรับรู้รายได้และรายจ่าย