ความรับผิดทางอาญาของเด็กอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

Criminal Liability of children who are not over 10 years of age

บทคัดย่อ

“เด็ก” คือบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองเพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในอนาคต แต่มีเด็กบางกลุ่มที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เนื่องจากได้กระทำความผิดในทางอาญา และต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเด็กที่กระทำความผิดเหล่านี้มีเหตุตามกฎหมายในการยกเว้นโทษและลดโทษ ตามแต่กรณี ความรับผิดในทางอาญาของเด็กที่มีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ต้องเข้าสู่การคุ้มครองสวัสดิภาพตามวิธีการที่เหมาะสมทดแทนวิธีการลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งไม่อาจใช้ได้ผลในการแก้ไขปัญหาของเด็กดังกล่าวที่เป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถในการกระทำทางอาญา ความรู้สึกผิดชอบในการกระทำ จำต้องได้รับการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดแก้ไขพฤติกรรมของเด็กที่กระทำความผิดให้สามารถดำรงตนได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต มาตราการดังกล่าวเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานในการเบี่ยงเบนเด็กในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้น้อยที่สุด และกระบวนการยุติธรรมก็พึงจะทำหน้าที่เฉพาะเพื่อกลไกการบำบัด ฟื้นฟูมาใช้เพื่อเน้นถึงสิทธิเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด และความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนหลังกระทำความผิด เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลับสู่สังคมด้วยวิธีการที่ดีที่สุด โดยมีหลักการสำคัญคือการคำนึงถึงหลัก “ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ในทุกมิติจากกระบวนการยุติธรรมอย่างสูงสุดแท้จริง