ข้อจำกัด และแนวทางของกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการข่มเหงรังแก

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงสิทธิเด็กกับการป้องกันการข่มเหงรังแก ความหมาย ประเภท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการข่มเหงรังแก สถานการณ์การข่มเหงรังแกเด็ก ข้อจำกัดของกฎหมายไทยในการคุ้มครองเด็กจากการข่มเหงรังแก แนวทางกฎหมายระหว่างประเทศกับการคุ้มครองเด็กจากการข่มเหงรังแก ประกอบกับการสำรวจมาตรการทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆในการป้องกันการข่มเหงรังแก เพื่อวิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายไทยเพื่อลดการข่มเหงรังแกในเด็ก ผลการศึกษา พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองเด็กจากการข่มเหงรังแกจึงควรมีมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายอาญาในลักษณะบทบัญญัติเฉพาะ มาตรการทางกฎหมายแพ่งเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายการศึกษา ซึ่งจะสามารถส่งเสริมการคุ้มครองเด็กจากการข่มเหงรังแกได้ อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามครรลองของสิทธิเด็ก และส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต