มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กที่ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต

Legal Measures for the Protection of Children's Personal Data on the Internet

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กที่ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มเด็กเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการละเมิดความเป็นส่วนตัว โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป โดยมีบทบัญญัติหลายส่วนที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเฉพาะเรื่องที่ให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนอินเทอร์เน็ต และมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเด็ก ตลอดจนหน้าที่ของผู้ประกอบการเว็บไซต์และบริการออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กที่ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต