กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

MODEL LAW ON THE CRITERIA OF THE PREDICATE OFFENCE AND MEASURE TO REDUCE AFFECT OF CONFISCATION AND SEIZE

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน วิธีวิทยาการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น คำตอบที่ได้มาจะนำไปสู่การจัดทำเป็นกฎหมายต้นแบบ การวิจัยพบว่าหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานที่ใช้เพื่อการกำหนดความผิดฐานฟอกเงินมี 6 ประการ คือความผิดที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ความผิดที่มีลักษณะเป็นการกระทำตามประเภทความผิดที่กำหนดไว้ ความผิดที่ได้ทรัพย์สินมาจากกระทำความความผิด ความผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความผิดที่ไม่สามารถนำมาตรการอื่นใดมาบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผล ความผิดที่มีลักษณะจะต้องถูกตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม และการผ่อนผันการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากการนำมาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์สินมาใช้ โดยมีกฎหมายต้นแบบคือ กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน มีโครงสร้างกฎหมายต้นแบบที่มีบทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน 6 ประการ และมาตรการผ่อนผันการการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการฟอกเงิน การวิจัยนี้ข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานเพื่อปราบปรามการฟอกเงินกับ กำหนดมาตรการผ่อนผันการยึดหรืออายัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน และเสนอแนะให้มีการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ