การใช้สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในโปรแกรมค้นหาข้อมูลระหว่างประเทศ

The Application of the Right to Erasure in International Search Engines

บทคัดย่อ

เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้โปรแกรมค้นหาข้อมูลดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน โปรแกรมค้นหาข้อมูลอาจลบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอภายในประเทศนั้น แต่โปรแกรมค้นหาข้อมูลอาจไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกจากระบบทั้งหมด ข้อมูลส่วนบุคคลจึงยังคงปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ของการค้นหาในประเทศอื่น ปัญหาจึงมีอยู่ว่าการใช้สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากโปรแกรมค้นหาข้อมูลที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่ง หรือคำพิพากษาในคดีอันเกี่ยวกับโปรแกรมค้นหาข้อมูลของประเทศหนึ่งสามารถมีผลใช้บังคับกับโปรแกรมค้นหาข้อมูลในประเทศอื่นได้หรือไม่ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลแห่งสหภาพยุโรปในคดี Google v. CNIL เปิดโอกาสให้การใช้สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากโปรแกรมค้นหาข้อมูลภายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีผลใช้บังคับได้ทุกหนแห่ง แต่แนวคิดดังกล่าวไม่สามารถปรับใช้ได้กับสหรัฐอเมริกา เพราะสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยอมรับในสหรัฐอเมริกา แนวคิดดังกล่าวก็ไม่ควรปรับใช้กับประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้บัญญัติถึงสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะเช่นกัน