กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม

Child Labor Protection Laws in the Agricultural Sector

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหากฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม (2) ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม (3) สร้างรูปแบบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของไทยให้สามารถคุ้มครองแรงงานเกษตรกรรมได้เท่าเทียมกับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์เนื้อหาตลอดจนแปลความหมายจากการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า การคุ้มครองแรงงานเด็กในงานภาคเกษตรกรรมที่มิได้จ้างงานตลอดทั้งปีและมิได้ทำงานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานดังกล่าว ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานเด็ก ในเรื่อง ขอบเขตการใช้บังคับ งานที่อนุญาตและงานอันตรายที่ห้ามเด็กทำ เวลาการทำงาน ค่าตอบแทนในการทำงาน วันหยุด วันลา และความปลอดภัยในการทำงาน ที่ต่ำกว่าการคุ้มครองแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรมที่มีการจ้างงานตลอดทั้งปีหรือการจ้างงานแบบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 โดยการกำหนดเงื่อนไขขอบเขตการใช้บังคับ งานที่อนุญาตและงานอันตรายที่ห้ามเด็กทำ เวลาการทำงาน ค่าตอบแทนในการทำงาน วันหยุด วันลา และความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรม